TINGIMUSED

Käesolevad üldtingimused on sõiduki rendilepingu lahutamatu osa. Kõikides küsimustes ja rendilepinguga sätestamata tingimustes pooled lähtuvad üldtingimuste sätetest.

1. RENDITUD SÕIDUKI KASUTAMINE

Renditud sõidukit on lubatud juhtida ainult sõiduki rentnik ja/või teised isikud, kes on rendileandja poolt märgitud lisajuhina rendilepingule. Rendileandja ees vastutab rentnik järgmiste tingimuste täitmise eest. Rentnik ei tohi lubada ning peab takistama sõidukit juhtida:

A) kõrvalistele isikutele, kes ei ole märgitud lisajuhina rendilepingus.

B) isikut (kaasa arvatud iseennast), kes ei vasta rendileandja poolt kehtestatud nõuetele juhiloa kehtivuse, isiku vanuse ja/või muude võimalike piirangute osas;

C) isikut (kaasa arvatud iseennast), kes oma füüsilise või vaimse seisundi tõttu ei ole võimeline sõidukit juhtida või on alkohoolsete, narkootiliste või muude ainete mõju all, mis pärsivad teadvust ja reageerimisvõimet, või kes on üleväsinud.

Rentnik peab sõidukit kasutama heaperemehelikult, hoiduma sõiduki kahjustamisest või üleliigsest amortisatsioonist (s.h. raskete koormuste sõiduki kõikvõimalikele sõlmedele tekitamine) raskete veoste vedamine, rehvide üleliigne kulutamine, veega kahjustamine jms.

2. SÕIDUKI ÜLEANDMINE / KOHALEVIIMINE JA TAGASTAMINE

A) Sõiduk loetakse rentnikule üleantuks peale sõiduki otsese valduse üleandmist. Sõiduk loetakse rentnikult vastu võetuks peale rendilepingule rendileandja esindaja poolt vastava märge vastuvõtmisest tegemist.

B) Rendileandja annab rentnikule üle töökorras sõiduki koos sõiduks vajalike dokumentidega.
Sõiduks vajalike dokumentide hulka loetakse dokumentatsiooni, mis on seadusandlusest tulenevalt sõiduki kasutamiseks nõutav vastavalt rentniku poolt sõiduki broneerimisel edastatud ning rendileandja jõudnud informatsioonile.

C) Rentnik kohustub tagastama sõiduki rendileandjale rendilepingus märgitud kohas, kuupäeval ja kellaajal ning samas tehnilises seisundis, sama varustuse ja sama dokumentatsiooniga, nagu see oli sõiduki üürimist alustades.

D) Rentnik kontrollib sõiduki seisundit sõiduki üleandmisel rendileandja poolt ning kinnitab oma allkirjaga, et see vastab lepingu esiküljel “sõiduki väljastamine“ märgitule. Erinevused märgitu ja sõiduki tegeliku seisundi vahel peab rentnik laskma rendileandja töötajal kõrvaldada enne sõiduki vastuvõtmist. Rentnikul on sõiduauto vastu võtmisest kogu rendiperioodi jooksul kuni sõiduki üleandmiseni Rendileandjale hävimise, kaotsimineku ja kahjustamise riisiko. Rentnik kannab täieliku varalist vastutust sõiduks vajalike dokumentide kaotamise juhul.

E) Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama rendilepingus märgitud rendileandja kontorisse selle kontori lahtiolekuaegadel. Juhul, kui Rentnik tagastab sõiduki väljaspool lahtiolekuaega, tuleb tal järgida antud kontoris kehtivaid sõidukite väljaspool lahtiolekuaega tagastamise reegleid.

F) Juhul, kui Rentnik on sõiduki tagastamiseks leppinud rendileandjaga kokku mõne teise koha peale rendileandja kontori, vastutab ta sõiduki eest hetkeni, kuni rendileandja töötajad on sõiduki reaalselt vastu võtnud.

G) Juhul, kui Rentnik ei tagasta sõidukit kokkulepitud tagastuskohas Rendilepingus märgitud tagastamise ajal, lisab rendileandja lisa rendipäeva tasu rendi maksumusele iga hilinetud 24-tunnise perioodi kohta.

H) Rentnik on kohustatud tasuma lisatasu sõiduki puhastamise eest, kui sõiduk vajab tagastamise järel rendileandja standardsest puhastusest põhjalikumat puhastust seda tingimata järgmisel juhtudel:

  1. suitsutamisjärgne lõhn
  2. kosmeetika nn. huulepulga või toonikreemi, küünelaki, juukselaki jäljed auto sise- või välispindadel
  3. loomade veost tingitud jäljed või lõhnad
  4. toiduainete või vedelike jäljed auto sise- ja välispindadel
  5. kivistunud tsemendi tolm auto sise- või välispindadel
  6. kuuse või männi oksad ja vaik sõiduki sise-ja välispindadel või mootoriruumis

3. RENTNIKU VASTUTUS VIGASTUSTE JA KAHJU PUHUL

A) Rentnik on rendiperioodi jooksul sõiduki ja/või selle osade eest vigastuste, varguse ja kaotuse puhul täielikult vastutav. Sõiduki osade hulka loetakse ka antud rendiperioodiks sõidukiga kaasa tarnitud lisavarustust.

B) Rentnik kannab vastutust ka renditud sõidukiga kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, sh. seadusest tulenev vastutus. Rentnik võib vastutust vähendada ainult sõltuvalt tema poolt rendilepingu sõlmimisel valitud kindlustuskatetest, mille loetelu on ära toodud punktis 4(B). Rentniku vastutuse hulka kuuluvad sõiduki remondikulud, sõiduki turuväärtuse langus, remondist tingituna saamata jäänud renditulu (arvestades vähemalt 100-kilomeetrist päevaläbisõitu), sõiduki parkimise ja teisaldamise kulud ning antud kulude administreerimiskulud. Rendileandja korraldab avariilise
sõiduki remondi nii ruttu kui võimalik.

C) Rentnik on täielikult vastutav vigastuste eest, mis on sõidukile põhjustatud juhi suutmatusest arvestada sõiduki gabariitidega.

D) Sõiduki iga rehvi purunemise korral ajal, mil rentnik on sõiduki eest vastutav, on rentnik kohustatud tasuma trahvi vastavalt rendileandja kehtivale hinnakirjale.

E) Rendiperioodiks sõidukiga kaasa tarnitud lisavarustuse kaotuse korral ajal, mil rentnik on sõiduki eest vastutav, on rentnik kohustatud tasuma trahvi vastavalt rendileandja kehtivale hinnakirjale.

F) Rentnik on kohustatud hüvitama rendileandjale sõiduki renditasu täises ulatuses perioodi eest, mil sõiduk rentniku tegevusest või tegevusetusest tingitud asjaolude tõttu on konfiskeeritud või kinni peetud ametlike menetlustoimingutega seoses (nn. asitõendina või kuriteo riistana).

4. SÕIDUKI KASUTAMINE

A) Sõidukit on lubatud kasutada ainult rendilepingu ja käesolevate üldtingimuste kohaselt. Rentnik on vastutav sõiduki heaperemeheliku kasutamise ja tähelepaneliku juhtimise eest ning kohustub sõidukit kasutama ainult selleks ette nähtud eesmärkidel. Juhul, kui rentnik tingimusi rikub, on ta vastutav kogu kahju ulatuses, mida tema käitumine rendileandjale ja/või rendisõidukile põhjustab ning kaotab piiratud omavastutuse õiguse hoolimata valitud kindlustuskatetest. Rendileandja jätab endale õiguse rendisõidukit igal ajal rentniku kulul oma valdusesse tagasi võtta, kui rentnik rikub lepingu tingimusi või seadust.

B) Rentnik on kohustatud sõidukist lahkudes sõiduki lukustama ning lülitama sisse alarmsüsteemi, kui see on sõiduki varustuses. Sõidukit tuleb parkida selleks ette nähtud alal. Kui sõiduk on varustatud eemaldatava raadio või raadio paneeliga, tuleb see sõidukist lahkumisel kaasa võtta ning hoiustada turvalises kohas. Turvavöösid ning laste turvatoole tuleb kasutada vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

C) Rentnik on kohustatud kasutama antud sõidukile ette nähtud kütust, juhul, kui rendisõidukiga juhtub avarii või tehniline rike, tuleb rendileandjat sellest koheselt teavitada. Teenindusse või remonti võib rendisõiduki viia vaid rendileandja

D) Rendisõidukit ei tohi kasutada:

 1. enamate inimeste veoks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;
 2. enama koguse veose transpordiks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;
 3. teiste sõidukite (k.a. järelhaagiste) ja muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks;

E) Sõidukit võib kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil.

F) Rentnik on täielikult vastutav rendileandjale, sõidukile, selle osadele ja/või kolmandatele osapooltele tekitatud kahju või vigastuste eest, mille hulka loetakse ka sõiduki Eestisse tagasitoomisega seotud kulud.

G) Rendilepingut võib lõpetada igal ajal Poolte kirjalikul kokkuleppel. Nii Rendileandja kui ka Rentnik võivad lõpetada käesolevat Lepingut ühepoolselt ennetähtaegselt etteteatamisega sellest teisele poolele vähemalt kaks 2 kalendripäeva.

5. VIGASTUSED, AVARIID, VARGUS JA VANDALISM

A) Rentnik on kohustatud teatama liiklusõnnetusest, avariist, sõiduki ja/või selle osade vargusest, vigastustest ja/või mõnest muust rendisõidukiga toimunud intsidendist koheselt rendileandjale ja viimase nõudmisel politseile.

B) Rentnik ei tohi pärast intsidendi toimumist rendileandja poolset nõusolekut saamata aktsepteerida võimalikku vastutust ega vabastada kedagi võimalikust vastutusest. Rentnik on kohustatud üles märkima intsidendis osalejate ja/või tunnistajate nimed, telefoninumbrid ning aadressid ega tohi piirduda üksnes suulise informatsiooni kogumisega.

C) Rentnik on avarii, varguse ja/või vandalismi korral kohustatud täitma rendileandja õnnetusjuhtumi või varguse avalduse. Samuti peab klient rendileandjale edastama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust, ning juhiloa koopia.

D) Rendisõiduki varguse korral peab rentnik rendileandjale üle andma sõiduki võtmed, eemaldatava raadio või raadio paneeli, registreerimistunnistuse ning vargusvastase alarmi puldi.

E) Rentnik on kohustatud tegema koostööd rendileandjaga ja tema kindlusandjatega liiklusõnnetuse, vargusjuhtumi ja/või vandalismiakti uurimisel ning seadusandlike probleemide lahendamisel.

F) Kui ilmastikuolud, pimedus, sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda rendileandja töötajail avastada sõiduki osade kadumist ja/või rendiperioodi jooksul sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on rendileandjal õigus nõuda rentnikult tekkinud kahju korvamist ka pärast nende avastamist. Rendileandjal on käesoleva punkti raames õigus nõuda vaid sellise kahju korvamist, mis on avastatud mitte rohkem kui 15 päeva jooksul peale sõiduki tagastamist rentniku poolt, eeldusel, et sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja renditud

6. VASTUTUSE PIIRANGUD

A) Rendileandja ei ole rentniku või kolmandate isikute ees sõiduki rentimisest tulenevate kahjude või vigastuste puhul vastutav, välja arvatud juhul, kui need on tekkinud otsesest rendileandja poolsest hooletusest või kuritahtlikust käitumisest. Rendileandja ei ole vastutav kaudse kahju, rentimisest tuleneva kahju, tulude kaotuse ja ükskõik millise erikahju eest.

B) Miski punktis ei välista või vähenda rendileandja vastutust surma või isiku vigastustekorral, kui see on põhjustatud rendileandja poolsest hooletusest või kuritahtlikust käitumisest, või muud vastutust, mille vähendamine või välistamine ei tulene seadusest.

7. PARKIMIS- JA LIIKLUSTRAHVID

A) Rentnik vastutab täielikult kõigi rendiperioodil saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning teiste seaduserikkumiste ja nende tagajärgede eest.

B) Kui klient saab rentimise käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest rendileandjat rendi lõppedes informeerima.

C) Juhul, kui punktis 13 A nimetatud rikkumiste eest tasub rendileandja, peab rentnik need kulud rendileandjale hüvitama ning ühtlasi tasuma nende intressid, seadusest tulenevad ning kulude administreerimisega tekkinud kulud rendileandja hinnakirja alusel.

D) Kliendi nõudmisel esitab rendileandja kliendile koopia tasumisele kuuluvatest nõuetest, mille rendileandja on pidanud tasuma ning mis tulenevad sõiduki kasutamisest.

8. ISIKUANDMED

A) Rendilepingu allkirjastamisega lubab rentnik rendileandjal oma isikuandmeid ning rendilepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt rendileandja vajadustele, mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimelisuse kontroll ning üürileandja varade kaitse. Lepingu rikkumisel kliendi poolt võib rendileandja need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusele lepingu rikkumisest rendileandjale tulenev kahju likvideerida ja välistada kahju tulevikus.

B) Rentnikul on õigus oma rendileandja poolt säilitatud isikuandmetega tutvuda.

9. TINGIMUSTE KEHTIVUS

A) Rendileandja jätab endale õiguse tingimusi ühepoolselt ja ette teatamata muuta.

B) Ühegi lepingu punkti rikkumine ei tühista lepingut ega vabasta rendileandjat ega klienti nende kohustustest vastavalt ülejäänud tingimustele.

C) Vaidlused rendileandja ja kliendi vahel lahendatakse poolte kokkuleppel. Rentnikul on lisaks Õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti poole. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused kohtulikult vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.